Alle parkeerlocaties
Support FAQ

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij, handelend onder de naam Mainstage Brabanthallen, met betrekking tot de online (ver)koop van parkeertickets ten behoeve van het parkeren op het parkeerterrein van B.V. Brabanthalen Exploitatie Maatschappij (hierna: het parkeerterrein). 

B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (hierna: BEM) is gevestigd aan de Diezekade 2 te ’s-Hertogenbosch (5222 AK) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16061383.

BEM behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Ontvangst parkeertickets
Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de bestelprocedure op de website van BEM komt de overeenkomst tot aankoop van een parkeerticket tussen u en BEM tot stand.

Zodra BEM de verschuldigde totaalprijs voor het door u bestelde parkeerticket heeft ontvangen, stuurt zij u, op het door u aangeven e-mail adres:           

 • de bevestiging van uw bestelling en
 • een download link naar het door u aangekochte parkeerticket. 

Juiste gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het bestellen van het parkeerticket. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat het door u gewenste parkeerticket niet wordt toegezonden. BEM is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Parkeertickets
Uw parkeerticket is voorzien van een unieke barcode. Deze barcode wordt bij aankomst op of bij het verlaten van het parkeerterrein gescand.

Ieder parkeerticket kan één keer worden gebruikt.

Ieder parkeerticket is voorzien van een geldigheidsperiode/-datum. Buiten deze periode/datum is het parkeerticket niet geldig en hebt u geen recht op gebruik van het parkeerterrein.

Bij het verlaten van het parkkeerterrein, maar in elk geval bij sluitingstijd van het parkeerterrein op de dag van bezoek, vervalt de geldigheid van het parkeerticket.

Op verzoek van een medewerker van BEM dient het parkeerticket te worden getoond.

Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van parkeertickets is niet toegestaan.

Gebruik parkeertickets
Een parkeerticket is alleen geldig als deze in goede kwaliteit is afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of als het parkeerticket is afgebeeld op het scherm van een mobiele telefoon of tablet en de barcode kan worden gescand. Parkeertickets waarvan de barcode niet kan worden gescand bijvoorbeeld doordat het papier waarop het ticket is afgedrukt is beschadigd of gevouwen dan wel doordat de barcode anderszins onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, zijn niet geldig en geven geen recht op gebruik van het parkeerterrein. BEM is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Annulering
De overeenkomst tot aankoop van een parkeerticket kan door u niet worden ontbonden.

Parkeertickets worden door BEM niet teruggenomen, worden niet ingewisseld voor geld en worden niet vervangen door een ander parkeerticket.

De op het parkeerticket vermelde geldigheidsperiode/-datum wordt door BEM niet verlengd.

Technische storing
BEM is niet aansprakelijk voor de schade die u lijdt in het geval uw bestelling niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. BEM is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

Gebruik Parkeerterrein
Op gebruik van het parkeerterrein van BEM zijn de volgende voorschriften van toepassing:

 • parkeren op het parkeerterrein is enkel toegestaan gedurende de periode dat u BEM bezoekt;
 • bij verlies van uw parkeerticket bent u het maximum dagtarief verschuldigd;
 • het is verboden te overnachten op het parkeerterrein;
 • op het parkeerterrein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg;
 • aanwijzingen van parkeerbegeleiders en (overige) medewerkers van BEM dienen altijd opgevolgd te worden;
 • het is niet toegestaan uw voertuig anders dan de op de (door de parkeerbegeleiders en (overige) medewerkers van BEM) aangegeven plaats te parkeren;
 • wanneer de verkeersregels en/of aanwijzingen naar het oordeel van BEM niet of niet correct worden opgevolgd, is BEM gerechtigd uw voertuig voor uw rekening en risico van het parkeerterrein te verwijderen;
 • het parkeren van uw voertuig op het parkeerterrein geschiedt voor uw eigen risico, uw voertuig wordt niet door BEM bewaakt;
 • BEM raadt u aan uw voertuig goed af te sluiten en geen kostbaarheden in uw voertuig achter te laten;
 • BEM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, schade, vernieling van uw voertuig en/of lichamelijk letsel van u en/of uw passagiers, tenzij de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BEM. BEM aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storm, hagel, brand, explosie of andere buitengewone omstandigheden;
 • het gebruik van een invalideparkeerplaats is alleen toegestaan in combinatie met een geldige invalidekaart;
 • het gebruik van parkeerplaatsen met een elektrisch oplaadpunt is alleen toegestaan voor elektrische voertuigen die opladen.
   

Bezoekersreglement
Op de overeenkomst tot aankoop van een parkeerticket is naast de algemene voorwaarden parkeertickets ook het bezoekersreglement van BEM van toepassing. Met het betreden van het parkeerterrein verklaart u zich akkoord met dit bezoekersreglement. BEM behoudt zich het recht voor het bezoekersreglement te wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens
BEM verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de bestelprocedure van een parkeerticket worden verstrekt, worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en BEM. De gegevens die u verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van BEM van toepassing. Voor de betaling van het door u bestelde parkeerticket maakt BEM gebruik van de diensten van MultiSafepay B.V. (hierna: Multisafepay), Multisafepay is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Multisafepay is de privacyverklaring van Multisafepay van toepassing.

Contact
Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen, een bezoek aan BEM, parkeertickets, deze algemene voorwaarden en/of het bezoekersreglement kunt u telefonisch contact opnemen met onze receptie op +31 73-528 22 00, of een e-mail sturen, afhankelijk van uw vraag, naar persoonsgegevens@brabanthallen.nl of info@brabanthallen.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens de openingstijden van BEM, deze openingstijden staan vermeld op de website. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van BEM behandeld.